Varallisuus­suunnittelu

Autamme asiakkaitamme hallinnoimaan perheen omaisuutta tehokkaasti huomioiden omistaja­tahto ja suku­polvet ylittävä netto­hyöty. Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivan kokonais­ratkaisun, jonka hyödyt asiakkaalle ovat tyypillisesti hyvin merkittäviä ja konkreettisia.

Omistajatahto

Selkeä omistaja­tahto on kaiken pitkä­jänteisen omistus­rakenne­suunnittelun lähtökohta. Tyypillisesti varakkaat perheet pohtivat seuraavanlaisia omistaja­tahtoon liittyviä kysymyksiä:

 • Mikä on kunkin omistuksen tai varallisuuserän strateginen päämäärä: Onko se sukupolvenvaihdos, exit vai jatkuva kassavirta?
 • Kenelle varallisuutta kerrytetään: Itselle, yhtiölle vai seuraaville sukupolville?
 • Mitkä arvot ohjaavat toimintaa?
 • Halutaanko omaisuuden todellinen määrä ja omistusten sisältö julkisuuteen vai pidetäänkö se vain perheen tiedossa?

Asiantuntijamme auttavat omistus­rakenne­suunnitteluun liittyvän omistaja­tahdon sekä tavoitteiden määrittelyssä ja saattavat ne kanssanne selkeään kirjalliseen muotoon.

Omistusrakenteet

Omistajatahtoa tukeva omistus­rakenne on ehdoton edellytys järkevään ja tehokkaaseen varallisuuden kerryttämiseen yli sukupolvien. Tehokkaalla omistus­rakenteella varallisuutta hallitaan verojärkevästi ja turvallisesti haluttuun kohteeseen; yhtiölle, perheelle tai seuraaville sukupolville. Haluttuun rakenteeseen päästään suunnitel­mallisesti käyttämällä lain­säätäjän kulloinkin tarjoamia suunnittelu­mahdollisuuksia, joista esimerkkejä ovat:

 • Sulautuminen
 • Jakautuminen
 • Liiketoimintasiirto
 • Osakevaihto
 • Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus
 • Verovapaat osingot
 • Kotimaiset ja kansainväliset sijoitusyhtiöt
 • Yksilölliset sijoitusvakuutukset
 • Yhtiöiden kapitalisaatiosopimukset
 • Räätälöidyt rahastorakenteet

Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat kanssanne omistus­rakenteen tukemaan omistaja­tahtonne tehokkainta toteutumista – suunnittelusta toteutukseen asti.

Perheen perintö

Testamentti, edunvalvonta­valtuutus, hoitotahto, aviovarallisuus­suunnittelu, avioehto ja sukupolvet ylittävä vero­järkevyys ovat jokaiselle varakkaalle perheelle tärkeitä kysymyksiä.

Asiantuntijamme suunnittelevat ja laativat tarvittavat asiakirjat kanssanne käydyn keskustelun ja suunnittelu­kartoituksen perusteella.

Kansainvälinen ulottuvuus

Asuminen, työskentely tai opiskelu ulkomailla voi aiheuttaa ongelmallisia kysymyksiä, mutta tarjoaa toisaalta myös suunnittelumahdollisuuksia globaalin varallisuuden hallinnassa. Nykyisin on yhä yleisempää, että perheenjäseniä ja/tai omaisuutta on ympäri maailman.
Tyypillisesti pohdittavia asioita ovat:

 • Mikä olisi tehokkain ja joustavin omistusrakenne mahdollistamaan kansainvälinen liikkuvuus?
 • Mitä ulkomailla asuminen tarkoittaa luovutusvoittoverotuksen näkökulmasta?
 • Miten eri omaisuuseristä saatuja tuloja verotetaan lähdevaltiossa ja asuinvaltiossa?
 • Voiko omaisuutta siirtää verotehokkaasti perhepiirissä ulkomailla asuttaessa?
 • Mitä ulkomailla asuminen tarkoittaa varallisuuden näkökulmasta avioerotilanteessa?

Asiantuntijamme auttavat löytämään tehokkaimman ja turvallisimman ratkaisun kansainvälisiin tilanteisiin.

Pääoman tehokas käyttö

Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta käytetään tyypillisesti liike­toiminnan kiihdyttämiseen, perinteiseen sijoitus­toimintaan ja ennalta määritellyn kassa­virran tuottavien sijoitus­kohteiden oman pääoman tuoton tehostamiseen. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus soveltuu tapaus­kohtaisesti myös taseen ulkopuolisen likviditeetin tuottamiseen.

Asiantuntijamme tekevät erilaisiin toiminta­vaihtoehtoihin perustuvan skenaario­analyysin ja auttavat määrittelemään sopivan vieraan pääoman suhteen, joka mahdollistaa omaisuuden tavoitellun tuotto- ja likviditeetti­profiilin verojärkevästi.

Yksityisyys ja turvallisuus

Omistusten ja tulojen julkisuus on hyvin avointa Suomessa.

Varakkaat perheet ovat perinteisesti tarkkoja yksityi­syydestään ja pyrkivät suojaamaan yksityisyyttään erilaisia varallisuuden julkisuuden tai vero­tietojen tuomia uhka­tekijöitä ja lieve­ilmiöitä vastaan.

Kukaan ei tiedä, millaisessa yhteis­kunnassa elämme vuosi­kymmenten kuluttua. Onko omistustenne ja tulojenne yksityisyys tärkeää perheellenne tänä päivänä tai seuraavia sukupolvia ajatellen?

Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat kanssanne omistus­rakenteen, joka varjelee yksityi­syyttänne ja tarjoaa haluamanne turvan niin koti­maisissa kuin kansain­välisissäkin tilanteissa.

Koulutus vastuulliseen omistajuuteen

Monet varakkaat perheet ja menestyneet yrittäjät pohtivat, osaavatko heidän lapsensa ja lapsen­lapsensa suhtautua perheen varallisuuteen vastuullisesti perheen yhteiset arvot aidosti omaksuen.

Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat kanssanne sijoitus­neuvosto­palvelun, joka pedagogisesti auttaa jälki­polvia omaksumaan perheen arvot ja ymmärryksen varallisuuden pitkä­jänteisestä strategisesta suunnittelusta ja sen hoidosta.

Verojärkevyys

Vain sukupolvet ylittävällä ja tarvittavat kassavirrat huomioivalla omistus­rakenne­suunnittelulla päästään kokonais­valtaiseen verojärkevyyteen.

Yritys­toiminnasta kertyvä tulo verotetaan moneen kertaan ennen sen kertymistä haluttuun kohteeseen esim. lapsen­lapsille. Vähentämällä turhia verojen­maksu­kertoja samasta tulosta voidaan säästää merkittäviä summia.

Kokonais­valtainen suunnittelu alkaa yhteisö­verosta jatkuen varojen jakoon omistajille, varojen tehokkaaseen hallinnointiin, suku­polven­vaihdokseen ja omaisuuden siirtoon seuraaville suku­polville sekä heille kertyneiden varojen turvalliseen ja vero­tehokkaaseen hallintaan.

Asiantuntijamme voivat suunnitella ja toteuttaa kanssanne tavoitteitanne vastaavan ja kokonais­valtaisesti vero­tehokkaan tavan hallita omaisuuttanne yli sukupolvien.

Omistajatahto

Selkeä omistaja­tahto on kaiken pitkä­jänteisen omistus­rakenne­suunnittelun lähtökohta. Tyypillisesti varakkaat perheet pohtivat seuraavanlaisia omistaja­tahtoon liittyviä kysymyksiä:

 • Mikä on kunkin omistuksen tai varallisuuserän strateginen päämäärä: Onko se sukupolvenvaihdos, exit vai jatkuva kassavirta?
 • Kenelle varallisuutta kerrytetään: Itselle, yhtiölle vai seuraaville sukupolville?
 • Mitkä arvot ohjaavat toimintaa?
 • Halutaanko omaisuuden todellinen määrä ja omistusten sisältö julkisuuteen vai pidetäänkö se vain perheen tiedossa?

Asiantuntijamme auttavat omistus­rakenne­suunnitteluun liittyvän omistaja­tahdon sekä tavoitteiden määrittelyssä ja saattavat ne kanssanne selkeään kirjalliseen muotoon.

Omistusrakenteet

Omistajatahtoa tukeva omistus­rakenne on ehdoton edellytys järkevään ja tehokkaaseen varallisuuden kerryttämiseen yli sukupolvien. Tehokkaalla omistus­rakenteella varallisuutta hallitaan verojärkevästi ja turvallisesti haluttuun kohteeseen; yhtiölle, perheelle tai seuraaville sukupolville. Haluttuun rakenteeseen päästään suunnitel­mallisesti käyttämällä lain­säätäjän kulloinkin tarjoamia suunnittelu­mahdollisuuksia, joista esimerkkejä ovat:

 • Sulautuminen
 • Jakautuminen
 • Liiketoimintasiirto
 • Osakevaihto
 • Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus
 • Verovapaat osingot
 • Kotimaiset ja kansainväliset sijoitusyhtiöt
 • Yksilölliset sijoitusvakuutukset
 • Yhtiöiden kapitalisaatiosopimukset
 • Räätälöidyt rahastorakenteet

Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat kanssanne omistus­rakenteen tukemaan omistaja­tahtonne tehokkainta toteutumista – suunnittelusta toteutukseen asti.

Perheen perintö

Testamentti, edunvalvonta­valtuutus, hoitotahto, aviovarallisuus­suunnittelu, avioehto ja sukupolvet ylittävä vero­järkevyys ovat jokaiselle varakkaalle perheelle tärkeitä kysymyksiä.

Asiantuntijamme suunnittelevat ja laativat tarvittavat asiakirjat kanssanne käydyn keskustelun ja suunnittelu­kartoituksen perusteella.

Kansainvälinen ulottuvuus

Asuminen, työskentely tai opiskelu ulkomailla voi aiheuttaa ongelmallisia kysymyksiä, mutta tarjoaa toisaalta myös suunnittelumahdollisuuksia globaalin varallisuuden hallinnassa. Nykyisin on yhä yleisempää, että perheenjäseniä ja/tai omaisuutta on ympäri maailman.
Tyypillisesti pohdittavia asioita ovat:

 • Mikä olisi tehokkain ja joustavin omistusrakenne mahdollistamaan kansainvälinen liikkuvuus?
 • Mitä ulkomailla asuminen tarkoittaa luovutusvoittoverotuksen näkökulmasta?
 • Miten eri omaisuuseristä saatuja tuloja verotetaan lähdevaltiossa ja asuinvaltiossa?
 • Voiko omaisuutta siirtää verotehokkaasti perhepiirissä ulkomailla asuttaessa?
 • Mitä ulkomailla asuminen tarkoittaa varallisuuden näkökulmasta avioerotilanteessa?

Asiantuntijamme auttavat löytämään tehokkaimman ja turvallisimman ratkaisun kansainvälisiin tilanteisiin.

Pääoman tehokas käyttö

Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta käytetään tyypillisesti liike­toiminnan kiihdyttämiseen, perinteiseen sijoitus­toimintaan ja ennalta määritellyn kassa­virran tuottavien sijoitus­kohteiden oman pääoman tuoton tehostamiseen. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus soveltuu tapaus­kohtaisesti myös taseen ulkopuolisen likviditeetin tuottamiseen.

Asiantuntijamme tekevät erilaisiin toiminta­vaihtoehtoihin perustuvan skenaario­analyysin ja auttavat määrittelemään sopivan vieraan pääoman suhteen, joka mahdollistaa omaisuuden tavoitellun tuotto- ja likviditeetti­profiilin verojärkevästi.

Yksityisyys ja turvallisuus

Omistusten ja tulojen julkisuus on hyvin avointa Suomessa.

Varakkaat perheet ovat perinteisesti tarkkoja yksityi­syydestään ja pyrkivät suojaamaan yksityisyyttään erilaisia varallisuuden julkisuuden tai vero­tietojen tuomia uhka­tekijöitä ja lieve­ilmiöitä vastaan.

Kukaan ei tiedä, millaisessa yhteis­kunnassa elämme vuosi­kymmenten kuluttua. Onko omistustenne ja tulojenne yksityisyys tärkeää perheellenne tänä päivänä tai seuraavia sukupolvia ajatellen?

Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat kanssanne omistus­rakenteen, joka varjelee yksityi­syyttänne ja tarjoaa haluamanne turvan niin koti­maisissa kuin kansain­välisissäkin tilanteissa.

Koulutus vastuulliseen omistajuuteen

Monet varakkaat perheet ja menestyneet yrittäjät pohtivat, osaavatko heidän lapsensa ja lapsen­lapsensa suhtautua perheen varallisuuteen vastuullisesti perheen yhteiset arvot aidosti omaksuen.

Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat kanssanne sijoitus­neuvosto­palvelun, joka pedagogisesti auttaa jälki­polvia omaksumaan perheen arvot ja ymmärryksen varallisuuden pitkä­jänteisestä strategisesta suunnittelusta ja sen hoidosta.

Verojärkevyys

Vain sukupolvet ylittävällä ja tarvittavat kassavirrat huomioivalla omistus­rakenne­suunnittelulla päästään kokonais­valtaiseen verojärkevyyteen.

Yritys­toiminnasta kertyvä tulo verotetaan moneen kertaan ennen sen kertymistä haluttuun kohteeseen esim. lapsen­lapsille. Vähentämällä turhia verojen­maksu­kertoja samasta tulosta voidaan säästää merkittäviä summia.

Kokonais­valtainen suunnittelu alkaa yhteisö­verosta jatkuen varojen jakoon omistajille, varojen tehokkaaseen hallinnointiin, suku­polven­vaihdokseen ja omaisuuden siirtoon seuraaville suku­polville sekä heille kertyneiden varojen turvalliseen ja vero­tehokkaaseen hallintaan.

Asiantuntijamme voivat suunnitella ja toteuttaa kanssanne tavoitteitanne vastaavan ja kokonais­valtaisesti vero­tehokkaan tavan hallita omaisuuttanne yli sukupolvien.