Strateginen suunnittelu

B10 auttaa säätiötä varmistamaan sen tarkoituksen toteutumisen, taloudellisen tasapainon ja varain­hoidon asian­mukaisen järjestämisen.

Säätiön toiminnan turvaaminen

Säätiön tarkoitus on apu­rahoilla tai toiminta­menoilla tukea määrättyä tehtävää. Koska säätiö on yleensä luonteeltaan ikuinen, on säätiön jatkuvuuden turvaamiseksi ja pääomien säilymisen varmistamiseksi keskeistä mitoittaa sen maksamat apurahat ja toiminta­menot oikein. Tuemme säätiötä tämän tasa­painotilan saavuttamisessa ja ylläpitämisessä.

Pitkällä aika­välillä säätiö voi kestävästi jakaa apu­rahoja vain säätiön varallisuuden reaalisen kasvun verran.

Säätiön hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa säätiön tarkoituksen toteutuminen sekä huolehtia siitä, että säätiön hallinto ja varain­hoito ovat asian­mukaisesti järjestetty. B10 toimii säätiön hallituksen strategisena kumppanina auttaen säätiötä:

Turvaamaan säätiön tarkoituksen toteutumisen

Varmistamaan säätiön taloudellisen tasapainon

Huolehtimaan apurahojen vapaasta kehityksestä

Määrittämään säätiön strategisen allokaation

Seuraamaan säätiön sijoitussalkun riskejä

Muuttuva toimintaympäristö

Säätiön ja B10:n yhteistyö alkaa kattavalla analyysillä säätiön nyky­salkun rakenteesta ja sen tuotto-odotuksista, joita peilataan säätiön apu­rahojen ja toiminta­menojen tasoon jatkossa.

Analyysi tuo usein esiin sen tosiasian, että säätiön salkun nyky­rakenne ei mahdollista taloudellisesti kestävää toimintaa pitkällä aikavälillä. Syy tähän on perustavan­laatuinen muutos globaalissa toimintaympäristössä:

Ikääntyvä väestö­rakenne ja tuottavuuden hidas kasvu heikentävät odotettua globaalia talous­kasvua samaan aikaan, kun korko­taso pysyy pitkään erittäin matalana. Likvidien sijoitusten tuotto-odotukset ovat näiden syiden vuoksi laskeneet merkittävästi siitä, mihin sijoittajat ovat menneinä vuosi­kymmeninä tottuneet.

Toteutunut ja odotettu tuotto

Toiminta­ympäristön muutos edellyttää säätiön hallitukselta toimen­piteitä sijoitus­strategian päivit­tämiseksi uuteen, globaaliin tuotto­ympäristöön sopivaksi. B10 auttaa säätiötä tekemällä hallitukselle konkreettisen ja kattavan ehdotuksen toimen­piteistä, joiden avulla säätiön tasa­painotila saavutetaan ja joilla turvataan säätiön tarkoituksen toteutuminen ja apurahojen vakaa kehitys.

Salkkurakenteet

Säätiön tärkein yksittäinen päätös ja pitkä­aikaisen sijoitus­salkun keskeisin tuottoon vaikuttava tekijä on omaisuus­luokkien välinen jakauma eli strateginen allokaatio. B10 auttaa säätiötä ja sen hallitusta määrittämään strategisen allokaation, joka parhaiten tukee säätiön tavoitteiden toteutumista, kassa­virta­tarpeita ja riskinottohalukkuutta.

Huolehdimme myös säätiön sijoitus­varallisuuden riskien­hallinnasta ja teemme skenaario­analyyseja salkun käyttäyty­misestä erilaisissa markkinastressitilanteissa.

Amerikkalaisten huippu­yliopistojen tukisäätiöt eli endowmentit lukeutuvat maailman menestyneimpien sijoittajien joukkoon. Yhteistä niiden menestykselle on se, että merkittävä osa niiden varoista on sijoitettu vaihto­ehtoisiin omaisuuslajeihin.

Säätiön, joka on sijoittajana luonteeltaan endowmentin kaltainen, kannattaa hyödyntää vaihto­ehtoisten omaisuus­lajien tarjoama lisä­tuotto. Kun sijoitus­horisontti on pitkä ja sijoitus­tase merkittävä, voi säätiö allokoida enemmän varojaan vaihto­ehtoisiin sijoitus­kohteisiin, joiden tuotto-odotus on perinteisiä korko- ja osakesijoituksia parempi.

B10 tarjoaa säätiölle pääsyn moniin mielen­kiintoisiin vaihto­ehtoisiin omaisuus­luokkiin, joita kotimaisilla sijoittajilla ei tyypillisesti entuudestaan ole. Suosimme erityisesti omaisuus­lajeja, jotka tarjoavat houkuttelevaa vuosittaista kassa­virtaa, jonka avulla säätiö voi rahoittaa toimintaansa.