Moderni varainhoito

B10 Varainhoidon ydintehtävä on tarjota asiakkaillemme modernia instituutio­tasoista ja kustannus­tehokasta varain­hoitoa yksilöllisessä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidyssä muodossa.

B10 toimintatapa

Keskitymme sijoitus­toiminnassa allokaatio­salkun­hoitoon ja alternatiivi­sijoittamiseen. B10 salkun­hoidon avain­henkilöillä on pitkä ja monipuolinen kokemus vaativista sijoitus­toimialan ja salkun­hoidon tehtävistä suomalaisissa ja kansain­välisissä organisaatioissa.

Modernin allokaatiosalkunhoidon toimintatapa:

Tehokas toteutus

B10 rakentaa likvidien omaisuus­luokkien sijoitus­salkut indeksi­pohjaisilla ETF-osuuksilla ja muilla sijoituksilla. Vaihto­ehtoisissa omaisuus­luokissa salkut toteutetaan suorilla sijoituksilla tai yhteissijoitusrakenteilla.

Siirtymä kohti tehokkaita, indeksipohjaisia instrumentteja perinteisten ja usein tehottomien sekä kalliiden aktiivisten rahastojen sijaan on globaali megatrendi, joka käynnistyi jo vuosi­tuhannen alussa suurten instituutio­sijoittajien toimesta. Tämä trendi on sittemmin kiihtynyt ja levinnyt myös muiden valistuneiden sijoittajien keskuuteen. B10 otti käyttöön tämän modernin tavan hoitaa asiakkaiden varoja heti toimintansa alusta alkaen. B10 on ETF-sijoittamisen edellä­kävijä ja johtava asiantuntija Suomessa.

Riippumaton

B10 toiminta perustuu itsenäisyyteen ja aitoon riippumat­tomuuteen rahoitus­alan palvelun­tarjoajista, rahasto­yhtiöistä, pankeista tai muista finanssi­alan toimijoista. Meillä ei ole omia sijoitus­tuotteita tai niihin liittyvää ansaintaa, vaan sijoitamme asiakkaiden varat hyödyntäen markkinoiden parhaita ja kustannus­tehokkaimpia sijoitus­instrumentteja. Asiakkaan ja B10:n intressit ovat täysin yhtenevät kokonais­varallisuuden kehityksen ja kustannusten osalta.

Teemme yhteistyötä kansain­välisten investointi­pankkien, riippumattomien tutkimus­laitosten sekä johtavien sijoitus­organisaatioiden ja vakuutus­yhtiöiden kanssa. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaimman palvelu­valikoiman, parhaat sijoitus­instrumentit ja pääsyn kaikille markkinoille.

Sijoitusfilosofia

Luomme lisäarvoa aktiivisella taktisella allokaatio­salkunhoidolla. Sijoitamme asiakkaidemme varoja perinteisiin omaisuus­luokkiin korko- ja osake­markkinoille sekä alternatiivi­sijoituksiin. Sijoitus­toimintamme tehtävä on saavuttaa asiakkaan kokonais­varallisuudelleen asettamat pitkän aikavälin tuotto­tavoitteet ja samalla tukea muiden varallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Pitkä­aikaisen sijoitus­salkun keskeisin tuottoon vaikuttava tekijä on omaisuus­luokkien välinen jakauma eli strateginen allokaatio. B10:n aktiivinen sijoitus­toiminta allokoi varoja korko- ja osake­markkinoiden välillä sekä näiden omaisuus­lajien alaomaisuus­luokkiin tai osa-alueille. Osake­sijoituksissa lisä­arvoa luodaan varojen allokoimisesta markkina­näkemyksen mukaisesti maan­tieteellisille alueille ja valuuttoihin, toimialoille, teemoihin ja trendeihin tai erikokoisiin yrityksiin. Instrumentaation ja ETF-markkinoiden nopea kehitys luovat jatkuvasti lisää mahdollisuuksia allokaatio­lisäarvon tuottamiseen.

Korko­sijoituksissa allokoimme varoja korko­markkinoiden eri alaomaisuus­luokkiin. Sijoitus­näkemystä toteutetaan mm. maa- ja valuutta-allokaation sekä korko- ja luotto­riski­näkemyksen muodossa. B10:n sijoitus­toiminto on ammattimainen toimija riskillisten, vaihto­ehtoisten korko­sijoitusten integroimisessa perinteiseen salkunhoitoon.

Alternatiivi­sijoitukset ovat tärkeä osa B10:n sijoitus­toimintaa ja luonteva laajennus perinteisten omaisuus­luokkien allokaatio­varainhoidolle. Alternatiivi­sijoituksia käytetään salkun­hoidossa nostamaan salkkujen tuottoa, hajauttamaan riskejä ja tasaamaan tuotto­kehitystä. Alternatiivi­sijoitusten analyysi on olennainen osa jatkuvaa sijoitusprosessia.

Riskienhallinta

B10:n riskien­hallinta kattaa laajan analyysin talouden ja markkinoiden riskeistä, yksittäisten sijoitus­instrumenttien sisällöstä ja ominaisuuksista, portfolioiden ja asiakkaan kokonais­varallisuuden riskien ja tuottojen lähteistä sekä sijoitus­instrumenttien keskinäisistä riippuvuuksista.

Riskien­hallinnan tarkoituksena on tunnistaa ja vähentää riskejä sekä kontrolloida riskien ei-toivottuja vaikutuksia omaisuuden arvon­kehitykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Salkun­hoidon näkö­kulmasta on olennaista tunnistaa tilanteet, joissa sijoitus­markkinoiden riskit ja markkina­hinnoittelu poikkeavat toisistaan. Näissä tilanteissa konkretisoituu mahdollisuus poikkeuksellisten tuottojen tai riskien realisoitumiselle.