Yhtiö

B10 on modernin varainhoidon edelläkävijä ja johtava varallisuussuunnittelija Suomessa.

B10 yhtiönä

B10 on vuonna 2012 perus­tettu, yksityi­sesti omis­tettu suoma­lainen sijoi­tus­pal­velu­yhtiö, joka tar­joaa koko­nais­val­taista Family Office -palvelua varak­kaille yksi­tyis­henki­löille sekä laa­jaa omai­suu­den­hoito­palvelua sääti­öille. Olemme vaka­varainen yritys, jonka toiminta on ollut kannat­tavaa perus­tami­sestaan lähtien.

Asiakkail­lemme on yhteistä pitkä, suku­polvet ylit­tävä sijoi­tus­hori­sontti sekä se, että varal­lisuu­den tulee säilyä. Pal­velemme hajau­tunutta, mutta rajat­tua asiakas­kuntaa, joten jo­kainen asia­kas on meille tärkeä. Huoleh­dimme asiak­kaidemme varois­ta kuin omis­tamme.

Olemme teho­kas asian­tuntija­organisaatio, jonka kaik­ki työn­tekijät ovat yhtiön avain­henkilöitä. Tarjo­amme asiak­kail­lemme laaja-alais­ta erityis­osaa­mista, joka kumpuaa tiimimme vuosi­kym­menten kokemuk­sesta maail­man suurim­missa varain­hoito­yhti­öissä, yksi­tyis­pan­keissa sekä Suomen mer­kit­tävim­missä salkun­hoito-organi­saati­oissa ja yksi­tyi­sissä eläkesäätiöissä.